1
2
3
برابر طرح ابلاغی سازمان بسیج کارگری کشور در خصوص آشنایی بسیجیان و به ویژه دانش آموزان با کالا ها و تولیدات داخل استان (طرح ایرانیار) برآن شدیم تا...
با حضور مسئول سازمان بسیج کارگری جناب سرهنگ فعله گری،مدیر ارشد این سازمان برادر بداقی و مسول سازمان بسیج دانش آموزی استان قم جناب سرهنگ ذاکر و با...
در راستای اجرای طرح ایرانیار و آشنایی اقشار مختلف بسیج باکالا های تولید داخل و حمایت از کالای ایرانی تعداد 25 نفر از بسیجیان سازمان بسیج فر هنگیان...